Julian Martinez

San Ildefonso Pueblo Artist Life Span: (1897 to 1943)

Wife : Martinez, Poveka Maria

Son: Martinez, John